เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง

เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง เพื่อคำนวณราคา ตามหลักวิชาช่าง

1. งานขุดดินฐานรากและถมดิน เผื่อกันดินพังและทำงานสะดวก 30%

2. งานถมวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับ เผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดแน่นด้วยแรงคน

2.1 งานถมทราย เผื่อ 25%

2.2 งานถมดิน เผื่อ 25%

2.3 งานถมลูกรัง เผื่อ 25%

2.4 งานถมอิฐหัก เผื่อ 25%

3. งานไม้แบบหล่อคอนกรีต ใช้ปริมาณวัสดุตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1 ไม้แบบหนา 1″ เนื้อที่ 1 ตารางเมตร ใช้ไม้ประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต

3.2 ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ใช้ 30% ของปริมาณไม้แบบ

3.3 ไม้ค้ำยันไม้แบบ

3.3.1 ไม้ค้ำยันท้องคานและงานประเภทคานใช้ 1 ต้น/ความยาว 1 เมตร

3.3.2 ไม้ค้ำยันท้องพื้นและงานประเภทพื้นใช้ 1 ต้น/ตารางเมตร

3.4 ตะปูยึดงานไม้แบบใช้ 0.30 กก./ไม้แบบ 1 ตารางเมตร

การลดปริมาณไม้แบบ ไม้คร่าว และไม้ค้ำยัน เนื่องจากใช้งานได้หลายครั้ง

อาคารชั้นเดียว ลดไม้ 20% ใช้ 80%

อาคารสองชั้น ลดไม้ 30% ใช้ 70%

อาคารสามชั้น ลดไม้ 40% ใช้ 60%

อาคารสี่ชั้นขึ้นไป ลดไม้ 50% ใช้ 50%

4. งานเหล็กเสริมคอนกรีต

4.1 น้ำหนักเหล็กเส้น

4.1.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ คุณภาพ SR 24

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. หนัก 0.222 กก./ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. หนัก 0.499 กก./ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. หนัก 0.888 กก./ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. หนัก 1.390 กก./ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. หนัก 2.230 กก./ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. หนัก 3.850 กก./ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. หนัก 4.830 กก./ม.

4.1.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย คุณภาพ SD 30, SD 35 และ SD 40

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม. หนัก 0.556 กก./ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. หนัก 0.888 กก./ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หนัก 1.580 กก./ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. หนัก 2.470 กก./ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. หนัก 3.850 กก./ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. หนัก 4.830 กก./ม.

4.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณเหล็กเสริม

4.2.1 เพื่อการคิดเร็ว คิดเหล็กเสริมทุกชนิดเป็นเส้นตรง โดยไม่ต้องเผื่อความยาวของเหล็ก
เสริม ที่ต้องทาบต่อ งอปลาย ดัดคอม้า และเหลือเศษสั้นใช้งานไม่ได้ ให้คิดหาปริมาณเหล็ก
ของงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เหล็กตะแกรงของฐานราก ให้คิดความยาวของเหล็กเท่ากับความกว้างและ
ความหนาของฐานราก

(2) เหล็กยืนของเสาตอม่อ ปลายเหล็กยืนส่วนที่ดัดงอเป็นมุม 90 เพื่อยึดติดกับ
เหล็กตะแกรงของฐานราก ให้คิดความยาวประมาณ
? ของความกว้างของฐานราก

(3) เหล็กยืนของเสาให้คิดความยาวเท่ากับความยาวของเสา เหล็กปลอกของเสาให้คิด
ความยาวต่อ
1 ปลอกเท่ากับความยาวของเส้นรอบรูปเสา

(4) เหล็กนอนของคานทั้งเหล็กตรงและเหล็กคอม้า ให้คิดความยาวเท่ากับความยาว
ของคาน

เหล็กปลอกของคานให้คิดความยาวต่อ 1 ปลอกเท่ากับความยาวของเส้น
รอบรูปคาน

(5) เหล็กตะแกรงของพื้นเหล็กตรงและเหล็กคอม้า ให้คิดความยาวเท่ากับความกว้าง
ของพื้น

เหล็กเสริมพิเศษให้คิดความยาวตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน

(6) เหล็กนอนของบันไดให้คิดความยาวเท่ากับความกว้างของบันได,

เหล็กลูกโซ่ของบันไดให้คิดความยาวเท่ากับความกว้างของลูกนอนและความสูง
ของลูกตั้ง

(7) เหล็กนอนของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง

ให้คิดความยาวเท่ากับความยาวของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง

เหล็กลูกโซ่ของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่างให้คิดความยาวเท่ากับความกว้าง
ของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง

(8) เหล็กยืน เหล็กนอนและเหล็กคอม้าของผนังให้คิดความยาวเท่ากับความสูงและ
ความกว้างของผนัง

เหล็กเสริมพิเศษของผนังให้คิดความยาวตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน

(9) เหล็กเสริมของงานอื่น ๆ หากคล้ายคลึงกับงานประเภทใดใน (1)-(8) ให้คิดเหมือน
ประเภทนั้น ๆ หากไม่คล้ายคลึงให้ผู้ถอดแบบสำรวจปริมาณ ประมาณการโดยยึด
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

4.2.2 เมื่อได้ถอดแบบสำรวจปริมาณเหล็กเสริมตามเกณฑ์ในข้อ 4.2.1 และรวมปริมาณ
เหล็กเสริมทั้งหมดแล้ว ให้คิดเผื่อเหล็กเสริม เนื่องจากต้องทาบต่อ งอปลาย ดัดคอม้า
และเหลือเศษนั้นใช้งานไม่ได้ ของเหล็กเสริม แต่ละขนาดทั้งเหล็กเส้นกลมผิว
เรียบ และเหล็กเสริมกลมผิวข้ออ้อย ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. เผื่อ 5%

เหล็กเสริมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. เผื่อ 7%

เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม. เผื่อ 7%

เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. เผื่อ 9%

เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. เผื่อ 11%

เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. เผื่อ 11%

เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. เผื่อ 13%

เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. เผื่อ 13%

เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. เผื่อ 15%

เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. เผื่อ 15%

4.3 งานผูกเหล็กเสริมใช้ลวดผูกเบอร์ 18 จำนวน 15 กิโลกรัม/เหล็กเสริม 1 เมตริกตัน

5. ปริมาณตะปูของงานประเภท

5.1 งานวางคาน ตง และปูพื้นไม้ ใช้ตะปูประมาณ 1.20 กก./ ตร.ม.

5.2 งานติดตั้งโครงหลังคาไม้ทรงต่าง ๆ

5.2.1 ทรงเพิงแหงน ใช้ตะปูประมาณ 0.20 กก./ ตร.ม.

5.2.2 ทรงจั่ว ใช้ตะปูประมาณ 0.20 กก./ ตร.ม.

5.2.3 ทรงปั้นหยา ใช้ตะปูประมาณ 0.25 กก./ ตร.ม.

5.2.4 ทรงไทย ใช้ตะปูประมาณ 0.30 กก./ ตร.ม.

6. การ คิดปริมาณไม้ของงานก่อสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ขนาดหน้าตัดของไม้ตามแบบแปลน ความยาววัดจากแบบโดยเผื่อการทาบต่อ แตกปลายและต้องใช้ไม้ตามความยาวมาตรฐาน ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นเกณฑ์ประกอบ ทั้งนี้ผู้ถอดแบบสำรวจปริมาณต้องใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม

6.1 การคิดปริมาณไม้หน้าตัดเป็นนิ้ว ความยาวเป็นเมตร ให้คูณด้วยตัวคงที่ 0.0228 หน่วยเป็น ลูกบาศก์ฟุต
ตัวอย่าง ไม้ขนาดหน้าตัด 1″x8″ ยาว 10 เมตร

คิดเป็นปริมาตร = 1x8x10x0.0228 = 1.824 ลูกบาศก์ฟุต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: